Iki 5000 eur
įsirengimui
Laimėkite tiek, kiek išleidote
Apsipirkite namų apdailos centre UNIDECO bent už 300 eurų ir dalyvaukite žaidime,
kuriame vienam pirkėjui bus grąžinta pirkiniams išleista suma iki 5000 eurų.
Visiems žaidimo dalyviams bus įteiktas momentinis prizas – namų kvapas*.
Žaidimas vyksta nuo spalio 10 d. iki lapkričio 14 d.
*prizų kiekis ribotas.
Žaidimo taisyklės
 1. Šių taisyklių paskirtis – nustatyti žaidimo „Iki 5000 EUR įsirengimui“ (toliau – Žaidimas) vykdymo tvarką, Žaidimo laimėtojo išaiškinimą ir laimėto prizo perdavimo laimėtojui tvarką (toliau – Taisyklės).
 2. Žaidimą organizuoja namų apdailos centro UNIDECO valdytojas – UAB „Šklėriai“, į. k. 124343777, adresas Verkių g. 42, Vilnius, el. p. info@unideco.lt (toliau – Žaidimo organizatorius).
 3. Žaidimas pradedamas vykdyti nuo 2020 m. spalio 10 d. ir vyksta iki 2020 m. lapkričio 14 d. įskaitytinai. Anskčiau arba vėliau įsigytų prekių kasos kvitai negalioja.
 4. Žaidime gali dalyvauti pilnamečiai Lietuvos piliečiai (fiziniai asmenys), kurie namų apdailos centre UNIDECO vieno apsipirkimo metu apsipirko už 300 eurų (su PVM) ir daugiau. Žaidime negali dalyvauti Žaidimo organizatoriaus, jo atstovo ir UNIDECO esančių parduotuvių darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai).
 5. Žaidime galima dalyvauti tik turint namų apdailos centre UNIDECO (Verkių g. 42, Vilnius) esančiose fizinėse parduotuvėse išduotą kasos kvitą ir užpildžius Žaidimo anketą. Parduotuvių sarašas: https://www.unideco.lt/parduotuves
 6. Pagrindinis Žaidimo prizas – vieno apsipirkimo UNIDECO metu išleistos sumos, t. y. Žaidime užregistruoto vieno konkretaus kasos kvito sumos grąžinimas, vienam pirkėjui. Kasos kvitai nėra sumuojami. Maksimali grąžinama suma 5000 eurų. Į prizo vertę gyventojų pajamų mokestis (GPM) nėra įskaičiuotas, šį mokestį laimėtojo vardu sumoka Žaidimo organizatoriaus atstovas.
 7. Vienas asmuo gali registruoti daugiau nei vieną kasos kvitą ir tokiu būdu padidinti savo galimybes laimėti pagrindinį prizą.
 8. Visiems Žaidimo anketą užpildžiusiems ir pateikusiems tinkamą prekių kasos kvitą (atitinkantį šių Taisyklių 3-5 punktus) asmenims įteikiamas momentinis prizas – namų kvapas. Prizų kiekis ribotas.
 9. Vienam klientui, užpildžiusiam Žaidimo anketą ir užregistravusiam kasos kvitą, skiriamas vienas momentinis prizas.
 10. Dalyvavimas Žaidime (Žaidimo anketų pateikimas ir kasos kvitų registracija) bei momentinių prizų įteikimas vyksta namų apdailos centro UNIDECO pirmame aukšte specialiame informaciniame punkte nuo 2020 metų spalio 10 d. iki 2020 metų lapkričio 14 d. imtinai I-V 9:00–19:00, VI 10:00–17:00.
 11. Informaciniame punkte dirbantis personalas patikrina pirkėjo pateiktą kvitą, ar jis atitinka Žaidimo sąlygas ir tik tada kvitas yra registruojamas. Kvito originalas lieka pirkėjui.
 12. Norėdamas dalyvauti Žaidime pirkėjas turi užpildyti Žaidimo anketą ir joje nurodyti šią savo informaciją:
  • vardą
  • telefono numerį
  • parduotuvės, kurioje išduotas kvitas, pavadinimą
  • kvito sumą su PVM
  • kvito numerį ir datą
  Šie duomenys naudojami tik šio Žaidimo organizavimo tikslu, t. y. išrinkti pagrindinio Žaidimo prizo laimėtoją ir susisiekti su juo dėl prizo atsiėmimo.
 13. Žaidimo dalyvis turi išsaugoti, registruojantis dalyvauti Žaidime, nurodytą pirkimo kvito originalą, visą Taisyklių 3 p. nurodytą Žaidimo vykdymo laikotarpį ir dar 2 savaites po šio termino pabaigos.
 14. Už Žaidimo anketoje nurodytos informacijos teisingumą atsako pats pirkėjas. Jei pateikti duomenys bus neteisingi, kvitas gali būti pašalintas iš Žaidimo. Žaidimo dalyvis patvirtina, kad registruodamasis pateikia teisingus, tikslius ir išsamius savo asmens duomenis bei prisiima visą atsakomybę, dėl registruojantis Žaidime pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo, išsamumo ir pateiktos netikslios informacijos pasekmių (galimybės būti informuotam apie laimėjimą, praradimo ir galimybės gauti prizą, praradimo). Registruodamas pirkimo kvitą Žaidimui, Žaidimo dalyvis patvirtina, kad yra teisėtas ir vienintelis pirkimo kvito savininkas.
 15. Žaidimo vykdymo, Žaidimo laimėtojo nustatymo ir prizo perdavimo tikslais Organizatorius tvarko Žaidimo dalyvių asmens duomenis. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti privatumo politikoje, pateiktoje interneto svetainėje, adresu: www.unideco.lt/privatumo-politika
 16. Tapdamas Žaidimo dalyviu ir užpildydamas Žaidimo anketą, asmuo patvirtina, kad yra informuotas, kad jo anketoje nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo kvito informacija) būtų Žaidimo organizatoriaus, kaip duomenų valdytojo, tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, Žaidimo vykdymo metu ir 3 mėnesius po Žaidimo prizo laimėtojo paskelbimo dienos. Žaidimo dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis Taisyklėse numatyta tvarka, nes jie būtini Žaidimo organizavimui ir vykdymui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Žaidimo organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime.
 17. Prieš įteikdamas asmeniškai pagrindinį prizą, Žaidimo organizatorius įsitikina, ar laimėtoju atrinktas Žaidimo dalyvis yra pilnametis, t. y. yra sulaukęs 18 metų. Tam, Žaidimo organizatoriui paprašius, Žaidimo dalyvis, atrinktas laimėtoju, turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 18. Pagrindinio prizo laimėtojas išrenkamas atsitiktiniu būdu, t. y. burtų keliu.
 19. Su prizo laimėtoju dėl prizo įteikimo, t. y. sumos išmokėjimo, bus susiekta asmeniškai Žaidimo anketoje nurodytais kontaktais. Jeigu prizo laimėtojas sutiks, laimėtojo asmens duomenys bus paskelbti UNIDECO „Facebook“ paskyroje ir internetiniame puslapyje www.unideco.lt . Nepavykus su prizo laimėtoju susisiekti per 10 kalendorinių dienų, prizas anuliuojamas.
 20. Žaidimo laimėtojas privalo Žaidimo organizatoriui pateikti kasos kvito originalą. Nepateikus kvito, prizas anuliuojamas.
 21. Prizas negali būti perleistas kitam asmeniui ar iškeistas į prekes bei paslaugas.
 22. Prizo suma pervedama į laimėtojo banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos banke per 10 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Žaidimo laimėtojas pateikia kasos kvito originalą Žaidimo organizatoriui. GPM Žaidimo organizatorius sumoka tuo pačiu metu.
 23. Žaidimo organizatorių UAB „Šklėriai“ atstovauja jo pasitelktas partneris – UAB „Spark LT“. Tokiu atveju asmens duomenų valdytojas – UAB „Šklėriai“, asmens duomenų tvarkytojas – UAB „Spark LT“.
  Kontaktai:
  UAB „Spark LT“, į. k. 304139541, adresas Gerosios Vilties g. 22A-2, Vilnius, el. p. spark@sparkagency.lt
  UAB „Šklėriai“, į. k. 124343777, adresas Verkių g. 42, Vilnius, el. p. info@unideco.lt.
 24. Žaidime gali dalyvauti tik asmenys, sutinkantys su šiomis Žaidimo taisyklėmis.
 25. Šios Taisyklės viešai skelbiamos interneto svetainėje www.unideco.lt.
 26. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu: info@unideco.lt.
 27. Bet kokias klausimais, susijusiais su Žaidimo dalyvių asmens duomenų tvarkymu, galima kreiptis į Žaidimo organizatorių, el. paštu: info@unideco.lt.
Mes esame čia